Uncategorized

วาล์วควบคุม (Control Valve) ในอุตสาหกรรมคืออะไร

CONTROL VALVE วาล์วควบคุม ในอุตสาหกรรม วาล์วควบคุม (Control Valve) ในอุตสาหกรรม คืออะไร? สารบัญ วาล์วควบคุม (Control Valve) ในอุตสาหกรรม คือ? ส่วนประกอบของ Control Valve มีอะไรบ้าง? การนำ Control Valve ไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ การเลือกใช้ Control Valve วาล์วควบคุม (Control Valve) ในอุตสาหกรรม คือ?      วาล์วควบคุม (Control Valve) เป็นอุปกรณ์กลศาสตร์ที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อควบคุมการไหลของของเหลว (ของเหลว ก๊าซ หรือวัสดุก้อน) ผ่านท่อหรือระบบกระบวนการผลิต เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมอัตราการไหล ความดัน อุณหภูมิ หรือระดับของของเหลวในระบบ วาล์วควบคุมเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี การผลิตพลังงาน การบำรุงรักษาน้ำ และการผลิต ARCA …

วาล์วควบคุม (Control Valve) ในอุตสาหกรรมคืออะไร Read More »

Scroll to Top